کله پزی

نام صنف مدیر عامل حیطه کاری تلفن فاکس موبایل وبسایت و ایمیل آدرس توضیحات
کله پزی همافر اکبر فتاحی    7255679
 
  09137498306  همافر روبروی کوچه دارو پخش